Archiwum dla Kwiecień, 2012

zajawka

Posted: 28 kwietnia 2012 in Grupa młodzieży, Warsztaty

Dziś Was tylko trochę pokuszę i zachęcę 🙂

Już niedługo wpis z naszego pleneru z modelami.

 

http://www.hubertkalinowski.pl
http://aliendwa.blogspot.com

“Publikacja została sfinansowana ze środków pochodzących z darowizny Departamentu Stanu USA. Zawarte w niej opinie, stwierdzenia i konkluzje wyrażają przekonania autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Departamentu Stanu USA”

Reklamy

Konkurs Fotograficzny TPD

Posted: 25 kwietnia 2012 in Informacja

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„FLAGA RZECZYPOSPOLITEJ W OBIEKTYWIE”

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu serdecznie zaprasza

mieszkańców  Gminy Morąg do udziału w konkursie fotograficznym

”Flaga Rzeczypospolitej w obiektywie”

ogłoszonym w ramach gminnych obchodów

Dnia Flagi

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Gminy Morąg.
 2. Tematem zdjęć są morąskie obchody świat majowych.
 3. Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne.
 4. Oceny prac dokona powołane do tego jury.
 5. Prace  należy dostarczyć do  siedziby TPD Plac Jana Pawła II 1  do 20.05.2012 roku

Na zwycięzców czekają nagrody!

S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !!!

Szczegóły w regulaminie konkursu.

 

Regulamin konkursu fotograficznego

Flaga Rzeczypospolitej w obiektywie

 

I. Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu
 2. Temat prac: Morąskie Obchody Świąt Majowych
 3. Celem przyświecającym konkursowi jest:

– popularyzacja barw narodowych i  uczczenie Święta Flagi Narodowej

– wzmocnienie poczucie tożsamości narodowej

-upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki,

 1. W konkursie może brać udział każdy mieszkaniec Gminy Morąg zawodowo nie zajmujący się fotografiką
 2. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie
 3. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 fotografii.
 4. Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub dostarczać osobiście do siedziby Organizatora: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Morągu, Plac Jana Pawła  II 1,  14-300 Morąg
 5. Fotografie należy nadsyłać w postaci odbitek formatu minimum 10×15 cm lub w formacie większym.
 6. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, tytułem zdjęcia, miejscem wykonania zdjęcia, telefonem kontaktowym.

II. Przepisy dotyczące prac

Do prac należy dołączyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych z podpisaną klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Fotograficznego „Flaga Rzeczypospolitej w obiektywiew celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez wysłanie zdjęć na Konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora prawo do wykorzystania fotografii w publikacjach oraz stronach internetowych Organizatora”.

 1. Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. II. 4.
 2. Konkurs trwa od 05.04.2012 do 20.05.2012 r.
 3. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 4. Jury Konkursu wyłania laureatów.
 5. Organizator przewiduje 3 nagrody główne za I, II, III miejsce  oraz 5 wyróżnień.
 6. Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora (www.tpdmorag.org.pl) w dniu 21.05.2012r.
 7. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają listowne i telefoniczne zawiadomienie.
 8. O miejscu i terminie wręczenia prac i nagród zwycięscy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

III. Wykorzystanie prac nadesłanych na konkurs

Organizator uzyskuje prawo do wykorzystywania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) w wydawanych przez siebie materiałach.

Uprawnienia, o których mowa powyżej przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, a wymaganych w pkt. II. 4 niniejszego regulaminu.

 

Konkurs fotograficzny realizowany jest w ramach projektu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Morągu

Organizacja „Dnia Flagi” – 2 Maja 2012 współfinansowanego ze środków Gminy Morąg

Ostatnio z naszymi grupami przerabialiśmy temat fotoreportażu. Do praktyki mieliśmy okazję wcześniej na wernisażu wystawy biżuterii, który był w naszej bibliotece (https://fotobibliotekamorag.wordpress.com/2012/03/26/14-03-2012r-reportaz-z-wernisazu/). Tym razem omówiliśmy sobie teorię.

Urządziliśmy burzę mózgów i oto co z tego wyszło:

1. Czym jest fotoreportaż?
 • historia pokazana zdjęciami
 • pokazanie rzeczywistości taką jak jest, bez upiększania
 • są to naturalne, niepozowane zdjęcia
 • fotoreportaż nie musi wymagać podparcia tekstem, czasem zdjęcia same się bronią
 • jest to sensowna grupa zdjęć
 • zdjęcia mają jasny przekaz
 • są to zdjęcia na określony temat
 • powinien spełniać funkcję informatywną, czyli przekazywać określone treści, informować, opisywać zdarzenie
 • spełnia funkcję ekspresywną, czyli ujawnia cechy nadawcy, obnaża jego wrażliwość
 • spełnia funkcję impresywną, czyli wywołuje odpowiednie wrażenie na odbiorcy
 • funkcja estetyczne, która jest najważniejsza w fotografii, w fotografii reporterskiej zostaje sprowadzona do minimum.
2.  Jaki powinien być fotoreporter?
 • bezstronny (zdjęciami bardzo łatwo manipulować i naciągać fakty, jako reporterzy powinniśmy zawsze pokazywać prawdziwe historie)
 • dyskretny (jeśli za bardzo będziemy rzucać się o oczy, sytuacja przestanie być naturalna, bo fotografowani ludzie zaczną nam pozować)
 • odważny (reporter wojenny Robert Capa powiedział „Jeśli twoje zdjęcia nie są wystarczająco dobre, to znaczy, że nie byłeś wystarczająco blisko”, znaczy to, że musimy być w środku wydarzenia)
 • szanować ludzi i sytuacje w jakiej się znajduje
 • ciepły i otwarty na ludzi
 • cierpliwy
3. Jak fotoreporter przygotowuje się do pracy?
 • sprawdza sprzęt (przeczyścić szkła, naładować baterie, opróżnić karty pamięci)
 • poznaje sytuację, w której będzie pracował (jeżeli jest to uroczystość kościelna, powinien dowiedzieć się, które momenty są najważniejsze, jeśli jest to np. festyn, powinien znać plan imprezy)
 • sprawdzić dojazd, telefony kontaktowe i przygotować ewentualny nocleg
 • zabrać odpowiednie dokumenty, pozwolenia, przepustki, akredytacje
4. Fotoreporter w akcji.
 • ma zawsze oczy dookoła głowy
 • szuka dobrych kadrów
 • przewiduje
 • trafia w moment
 • jest dyskretny
 • nie skupia uwagi tylko na głównym elemencie
 • fotografuje akcję, ale również reakcję
 • szuka wieloplanów
5. Co mówi prawo?

Możemy fotografować i upubliczniać swoje zdjęcia jeśli są na nich:

 • krajobrazy i miejsca publiczne
 • obiekty ustawione na stałe w miejscach publicznych, w przestrzeni otwartej
 • niektóre obiekty oznaczone tablicą: „Zakaz fotografowania” jest zakazane, jednak ogólna zasada jest taka, że zakaz taki ma jedynie znaczenie odstraszające
 • osoby powszechnie znane wykonujące swoje funkcje publiczne
 • osoby stanowiące szczegół całości, np. imprezy, krajobrazu

Niedozwolone upublicznianie zdjęć:

 • wykonanych poza otwartą przestrzenią publiczną, jeżeli głównym elementem fotografii jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego (np. obraz, rzeźba)
 • osób bez ich wyraźnej zgody lub uiszczenia umówionej wcześniej zapłaty za pozowanie.

Kiedy nie jest potrzebna zgoda na publikację wizerunku?

Dzieje się tak, gdy fotografujemy osobę powszechnie znaną, jeżeli wizerunek utrwalono w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych np. politycznych, społecznych, zawodowych. Nie jest także wymagana zgoda na rozpowszechnianie wizerunku osób, które stanowią jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna. Stąd też rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia, jeżeli stanowi on jedynie element akcydentalny lub akcesoryjny przedstawionej całości tzn. w razie usunięcia wizerunku nie zmieniłby się przedmiot i charakter przedstawienia.  Jednocześnie należy pamiętać, że wyłączenie ochrony wizerunku nie działa, jeżeli mamy do czynienia z portretem konkretnej osoby, tyle że utrwalonym np. przy okazji imprezy publicznej. Ponadto nie jest dozwolone rozpowszechnianie bez zgody portretowanego jego wizerunków wykadrowanych z większego ujęcia. Liczy się „kadr  rozpowszechniony” a nie „kadr pierwotnie utrwalony”.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

O ile uwiecznienie kogoś na zdjęciu nie wymaga jego zgody, o tyle rozpowszechnianie takiej fotografii nie może mieć miejsca bez zgody fotografowanego. Mówi o tym wyraźnie Art. 81. UstPrAut:

„1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.”

Warto zwrócić tu uwagę na fragment „w braku wyraźnego zastrzeżenia” w kontekście tego przepisu będzie oznaczało, że fotograf nie musi uzyskiwać odrębnego zezwolenia za rozpowszechnianie wizerunku od pozującego, o ile ta osoba otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. W wypadku jednak jeżeli w umowie pomiędzy pozującym (nawet jeśli
pozujący otrzymał wynagrodzenie za pozowanie) a fotografem wskazano, że jest wymagane dodatkowe zezwolenie pozującego na rozpowszechnianie wizerunku dodatkowa zgoda będzie każdorazowo wymagana. Innymi słowy: nie jest wymagane zezwolenie uprawnionego, jeśli otrzymał on umówioną zapłatę za pozowanie, chyba że wyraźnie sprzeciwił się rozpowszechnianiu swojego wizerunku. Uzasadnieniem tego przepisu jest założenie, że opłata uiszczana portretowanemu związana jest z równoczesnym wynagrodzeniem za udzielenie zgody na rozpowszechnienie wizerunku. Z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1 zd. 2 i art. 81 ust. 2, postanowienie art. 81 ust. 1 zd. 1 ma charakter  bezwzględny w tym sensie, że tylko od woli portretowanego zależy dopuszczalność rozpowszechniania portretu. Może on się temu sprzeciwiać bez racjonalnego uzasadnienia zarówno z powodu sposobu, w jaki został przedstawiony na wizerunku, jak i w celu uzyskania wynagrodzenia za udzielenie zgody.

Według starej prawdy: „przezorny zawsze zabezpieczony”, należy uzyskać od osoby fotografowanej zgodę na wykorzystanie jej wizerunku – dzięki temu unikniemy wątpliwości i sporów powstających na tle wykorzystania wizerunku osoby fotografowanej

Żródła:
http://fotoprawo.pl/index.php/2012/02/kogo-i-co-mozna-zgodnie-z-prawem-fotografowac/
http://fotoprawo.pl/index.php/2011/11/kiedy-nie-jest-potrzebna-zgoda-na-publikacje-wizerunku/
http://fotoprawo.pl/index.php/2011/09/zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku/
 
6. Praca edytora (wybieranie zdjęć)

Edytor jest to osoba, która odpowiada za wybór zdjęć do publikacji. Edytor musi wybrać między innymi zdjęcie otwierające, zdjęcie wyjaśniające oraz zdjęcie końcowe.

Zdjęcie otwierające- zdjęcie, którym rozpoczyna się nasza historia. Nie może mówić i odsłaniać nam wszystkich tajemnic wydarzenia. Musi być tajemnicze. Zachęcać do zapoznania się z pozostałymi zdjęciami. Nie może mówić, ani wyjaśniać nam wszystkiego. Zdjęcie wyjaśniające – zdjęcie lub zbiór zdjęć, które wyjaśniają całe
wydarzenie i opowiadają o nim. Nie mogą posiadać żadnych niedomówień w swojej treści. Zdjęcie kończące – zdjęcie, które kończy historię. Zamyka opowiadanie. Zdjęcie takie może być klamrą kompozycyjną zdjęcia otwierającego. Jest to najczęściej zdjęcie podsumowujące całą historię opowiedzianą zdjęciami.

Wszyscy wiemy, że odpowiednio dobierając zdjęcia można manipulować historią. Możemy przekazać te wydarzenia pozytywnie, jak i negatywnie, ale to już zależy od naszej etyki, ja uważam, że najlepiej pokazywać prawdę.

Poniżej kilka zdjęć z backstage’u oraz zdjęcia w stylu reporterskim autorstwa pani Haliny Moskal:

 

 

http://www.hubertkalinowski.pl
http://aliendwa.blogspot.com

“Publikacja została sfinansowana ze środków pochodzących z darowizny Departamentu Stanu USA. Zawarte w niej opinie, stwierdzenia i konkluzje wyrażają przekonania autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Departamentu Stanu USA”

Jak fotografować architekturę?

Posted: 23 kwietnia 2012 in Samouczek

Fotografując architekturę, powinniśmy pamiętać, że robimy zdjęcia efektu czyjejś pracy twórczej. Dlatego warto się postarać – choćby ze względu na szacunek dla wysiłku architekta.  Najpierw należy obejść cały budynek i znaleźć najlepsze miejsce do ustawienia aparatu.
Zwróćmy uwagę na kilka rzeczy:
– czy z danego miejsca widoczny jest cały budynek,
– czy bryła budynku z tego miejsca dobrze się prezentuje i jak się komponuje z otoczeniem,
– z której strony świeci słońce i czy układ światłocienia nam odpowiada,
– czy budynek nie jest zasłonięty przez drzewa, parkujące samochody itp.,
– czy posiadanym sprzętem jesteśmy w stanie objąć całą bryłę,
Architekturę fotografujemy zazwyczaj z dużą głębią ostrości. Boczne oświetlenie często tworzy interesujące cienie, niesłuchanie wzbogacające nastrój oraz podkreślające plastyczność budowli. Co więcej, cienie drzew oraz innych obiektów na budynkach mogą również ubogacić zdjęcia. Skupiajmy się nie tylko na bryle budynków, ale i również na szczegółach budowli (zbliżenia). Pilnujmy pionu.

 

http://www.hubertkalinowski.pl
http://aliendwa.blogspot.com

Gdy przerabialiśmy temat „Fotografia architektury” z grupą młodzieży, pamiętam, że było zimno, kiedy przyszedł czas na grupę dorosłych PADAŁ ŚNIEG!!! Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany i nie mogliśmy wyjść z aparatami w plener. Omówiliśmy sobie jak fotografować architekturę jedynie w teorii. Umówiliśmy się, że nasi dorośli „Kółkowicze”, sami w dogodnym im terminie i w lepszej pogodzie wyjdą w plener i zapolują no dobre kadry. Szczerze mówiąc byłam pod wrażeniem dyscypliny i odpowiedzialnego podejście do zadania. Zapraszam do obejrzenia galerii. Na zdjęciach Morąg i okolice.

A na koniec ciekawostka:

Poniżej zdjęcie zeskanowane z książki „Zwischen Narien und Geserich” oraz zdjęcie wykonane przez panią Halinę Moskal.

skan z książki

fot. Halina Moskal

http://www.hubertkalinowski.pl
http://aliendwa.blogspot.com

“Publikacja została sfinansowana ze środków pochodzących z darowizny Departamentu Stanu USA. Zawarte w niej opinie, stwierdzenia i konkluzje wyrażają przekonania autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Departamentu Stanu USA”

O naszym Kółku w biuletynie PRB

Posted: 20 kwietnia 2012 in Informacja

Chwalimy się!!!!

 

W najnowszym biuletynie internetowym, wydawanym przez Program Rozwoju Bibliotek, jest artykuł o naszym Kółku fotograficznym 🙂

Bardzo dziękuję pani Magdalenie Balickiej, która, tak pięknie nas opisała 🙂

poniżej link do artykułu:

http://www.biblioteki.org/pl/_biuletyn_?ctype=ogolny&cid=338

Cieszycie się tak samo jak ja??

Pogoda zdecydowanie nas nie rozpieszczała……

Było wtedy strasznie zimno i wietrznie……

Lodowaty front nie dawał za wygraną……

Każdy podmuch wiatru dawał się nam we znaki…..

…. :):) ale dzięki naszemu gorącemu zapałowi do fotografowania…. daliśmy radę!!! :):)

Poniżej nasz Morąg w obiektywach „Kółkowiczów”. Ja jestem zachwycona, a Wy?

Zapraszam do komentowania.

http://www.hubertkalinowski.pl
http://aliendwa.blogspot.com

“Publikacja została sfinansowana ze środków pochodzących z darowizny Departamentu Stanu USA. Zawarte w niej opinie, stwierdzenia i konkluzje wyrażają przekonania autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Departamentu Stanu USA”